Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nguyễn Học: Vịnh Hải Phòng
03.11.2017 19:56

Vịnh những địa danh ở Hải Phòng: sông Lấp, Đồ Sơn, cảng Cửa Cấm, Chợ đổ, Cầu Rào, Cầu Đất...
Hải Phòng là một lũ rồ
Có sông thì lấp, có đồ đem sơn
Có cảng lại cấm, mới buồn
Có chợ thì đổ còn buôn nỗi gì
Có cầu, rào lại, không đi
Lại đi cầu đất, ngu gì ngu hơn


URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=8134

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net